In de nacht van 2 op 3 mei heeft zich in Rwanda een grootschalige ramp voltrokken. Na dagen van hevige regenval zijn grote delen van het noorden en westen van het land getroffen door overstromingen en aardverschuivingen. Deze ramp heeft 130 mensen het leven gekost. Daarnaast zijn vele mensen gewond geraakt en enkele vermist.  

Tot onze grote spijt zijn ook drie vrouwengroepen die Melania al jaren steunt, ernstig getroffen. 

5.174 Huizen zijn verwoest, evenals talloze bruggen, wegen, gezondheidsposten en watervoorzieningen.  

Direct na de ramp zijn mensen geëvacueerd naar veilige onderkomens. Scholen en kampen zijn ingericht voor degenen die alles verloren hebben. Voedselrantsoenen, kleding, dekens en ander overlevingsmateriaal is uitgedeeld om de eerste nood te lenigen. 

Nog steeds zijn mensen in shock, maar er wordt ook weer begonnen met de wederopbouw. Voor degene die hun geliefden, onderkomen en bestaansinkomen verloren hebben, is overleven de eerste prioriteit. Maar daarnaast liggen gevaren als conflicten en ziektes door het opeengepakt wonen in tijdelijke onderkomens, tekort aan voedsel en een verloren toekomstperspectief, op de loer. Naast de materiele zorg, hebben de organisaties waar Melania mee samenwerkt ook oog voor de geestelijke nood van de mensen die zij ondersteunen. 

Melania -volgend haar statuten- verstrekt geen noodhulp. Wel kunnen de getroffen groepen, wanneer zij daaraan toe zijn, een nieuwe aanvraag indienen om datgene dat van hun onderneming verloren is gegaan opnieuw op te bouwen.  Maar zover zijn zij nog niet. 

Vanuit een particulier initiatief van enkele deelnemers van eerdere Melania sponsorreizen in Rwanda, is Melania gevraagd om een extra inzameling te ondersteunen om deze vrouwengroepen eerst weer een beetje op de rit te krijgen. Melania ondersteunt dit particuliere initiatief van harte. 

Dit zijn de projecten:

Mama Dunia

Sinds 2022 is Melania betrokken bij een project van Mama Dunia. Deze groep bevond zich in het hart van het rampgebied. Hun leefomgeving was eerder al door hen aangeduid als ‘danger zone’ omdat er na hevige regen frequent landverschuivingen plaatsvinden. Omdat het moeilijk is om onder deze omstandigheden landbouw te bedrijven hebben de vrouwen gekozen om zich toe te leggen op naaien, breien en weven.

Uit deze groep hebben 5 leden de ramp niet overleefd. Van anderen zijn gezins-of familieleden omgekomen. Naast het dramatische persoonlijke verlies, zijn ze ook hun onderkomen, vee en voedsel kwijtgeraakt. Wegen, elektriciteit en watervoorziening zijn vernield.
Het gebouw waarin de groep is ondergebracht heeft enorme schade geleden.

De steun van Mama Dunia richt zich primair op de vrouwen die tot de groep behoren en de ramp overleefd hebben. Het geld dat de groep gespaard had, is inmiddels gebruikt om in de eerste levensbehoeften te voorzien.

Sangwa

Veel personen van de groepen die door deze NGO ondersteund worden zijn dakloos geworden.

De overheid heeft degene die huis en haard verloren geraakt zijn ondergebracht in kampen. Anderen die hun gebied niet wilden verlaten hebben onderdak gevonden bij buren of familie. Weer anderen zijn teruggekeerd naar hun zwaar beschadigde huizen.

Sangwa heeft een plan ingediend om 20 vrouwelijke slachtoffers van de ramp, die woonachtig waren aan de Sebeya rivier, te ondersteunen.

De bedoeling is hen een werkkapitaal te geven om weer een handeltje op te zetten. Daarnaast hen van zaden en een schoffel te voorzien, zodat zij de mogelijkheid krijgen zelf groenten en fruit te verbouwen en daarmee iets van hun toekomstperspectief terugkrijgen.

Daarnaast krijgen ze ondersteuning op het gebied van geestelijk welzijn omdat door het trauma wat hen en hun gezinsgenoten overkomen is, de bestaanszekerheid weggevallen is, familieleden verspreid over verschillende huishoudens op zoek zijn naar onderdak, er honger heerst en wanhoop om hun sociale en economische situatie.

Sevota

De steun van Sevota is gericht op 50 vrouwen en meisjes die de ramp overleefd hebben. Zij wonen in het Rubavu-, Ngororero- en Musanze district. In deze districten zijn respectievelijk 26, 23 en 5 mensen om het leven gekomen.  Vele van hen zijn gewond geraakt en enkele vermist. In Rubavu zijn 3.371 huizen verwoest. In Ngororero waren het er 192 en in Musanze 63.

De vrouwen en meisjes die door SEVOTA geholpen worden, hebben geen eigen onderkomen en inkomen meer. Mensen die de ramp overleefd hebben zijn door de overheid geëvacueerd en ondergebracht in kampen en scholen. Ze wonen dicht opeen, met vreemden in té krappe onderkomens. Hierdoor liggen conflicten, huislijk- en gender gerelateerd geweld op de loer.

Met behulp van Melania ondersteunt Sevota een groep van 50 vrouwen. Zij worden voorzien van de meest noodzakelijke levensbehoeften en krijgen landbouwgereedschap en zaden om het land opnieuw te bebouwen. 20 Leden van de groep hebben een bescheiden startkapitaal nodig waarmee zij geholpen zijn om een nieuwe onderneming te starten, zo een nieuw bestaan op te bouwen. Hiernaast besteedt SEVOTA ook aandacht aan traumaverwerking en geeft hun training om conflicten en huislijk geweld te voorkomen.